اين تقع هضبة نجد

.

2023-06-07
    نصف دائره و مثلث