الاعالب قران د

و خارج کرد از آن دو دریا، لؤلؤ و مرجان را. و به طريق ادب، با سكون و وقارنشسته باشد، يا ايستاده رو به قبله و سر پيش افكنده و تكيه نزده و چهار زانو ننشسته‏باشد، و پاى خود را نكشيده باشد

2023-02-02
    لبس ال ثوب اااحمرفي المنام ء
  1. ‎اقبلو ألى الله‎
  2. WS © 2019 | جميع الحقوق متاحة
  3. )، ابو عمرو بن علاء از قراى سبعه